สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Top information


mhesri


pr icon

02042563

 

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

alt

alt (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร

alt (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

 
You are here: Home

Latest News

Contact

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ASSOCIATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THAILAND  (APHEIT)
ที่อยู่ 
382 ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2354-5689-91 โทรสาร 0-2354-5691
Address: 328 Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 0-2354-5689-91 Fax. 0-235-5691
E-mail address : [email protected]