พิมพ์

APHEIT executive committee visited Huawei Technologies Co., Ltd.
and held the 2nd board meeting on February 15, 2019
คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (แห่งประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
alt

alt

alt

alt