สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

altรูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่21ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา
นายธัญวิทย์ ศรีจันทร์

altกลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้จากการปฏิบัติของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
นาวสาวรุจิรา สืบสุข

altการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
นาวสาวพิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ

altต้นแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
Prototype of performance organizational management of private universities in Thailand
นาวสาวเสาวภา เมืองแก่น

altความสัมพันธ์ระหว่างความปลอดภัยของข้อมูลกับคุณภาพการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
นาวสาวจินตหรา แสงทะรา

altปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะพยาบาลศาสตร์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นาวสาวศศิกาญจน์ สกุลปัญญาวัฒน์

altโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
นางสาวประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข

altการบริหารการผลิตบัณฑิตตามแนวความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
นาวสาวสุชญา สังจรูญ

altยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา(มหาวิทยาลัย) สู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(strategies to reorienting traditional higher education institution toward a lifelong learning higher education institution)
ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

altกำเนิดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ก่อนและหลังประกาศใช้ พรบ.

alt กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (6 มีค 61)

alt ข้อเสนอ พื้นที่การศึกษาพิเศษ (27 มีค 61)

 
You are here: Home