สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

แนบ 4.4 ประกาศ กยศ. เรื่องหลักเกณฑ์ผู้ชาดแคลน (ฉบับ 6)
  แนบ 4.4 ประกาศ กยศ. เรื่องหลักเกณฑ์สถานศึกษา (ฉบับ 2)
ความคืบหน้า กยศ-เมย60

- สรุปผล กยศ. ประจำเดือนมีนาคม 2560

- ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


ความคืบหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำเดือนธันวาคม  2559
ความคืบหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 10/2558
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้

ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนตุลาคม 2559

ความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
  รายงานความคืบหน้า กยศ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 

กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
รายงานความคืบหน้า กรอ. ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายงานความคืบหน้า กรอ. และ กยศ.  

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2558 พ.ศ. 2558

 รายงานความคืบหน้ากองทุน กรอ. (25 มิถุนายน 2558)

 
You are here: Home