สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2555-ปัจจุบัน

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา สสอท.
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำดิจิทัลเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยศาสตร์พระราชา”
วันศุกร์ที่ 28- วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

\
 

 
อีเมล พิมพ์ PDF

 
อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 
อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ  
ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง  

อ่านเพิ่มเติม...
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  สสอท.  จัดโครงการเรียนรู้  ดูงาน  และปฏิบัติการ  1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน 
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2560  ณ  พื้นที่โครงการ 1 ไร่  1 แสน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตำบลบางตาไนย์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
You are here: Home ภาพกิจกรรมตั้งแต่ 2555-ปัจจุบัน