สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาพยาบาลศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาพยาบาลศาสตร์
1. รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังสี
2. รศ.ดร.จริยวัตร คมพยัคฆ์
3. รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
4. รศ.เรณู อาจสาลี
5. รศ.กัลยา พัฒนะศรี
6. รศ.สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
7. ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ
8. ผศ.ดร.นันทพัทธ์ ชินล้ำประเสริฐ
9. ผศ.ดร.วนิดา ดุรงฤทธิชัย
10. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
11. ผศ.ดร.มาลีวัล เทิดสาครศิริ
12. ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข
13. ผศ.ดร.จรัสดาว เรโนลด์
14. ผศ.ดร.ชมชื่น สมประเสริฐ
15. ผศ.อรุณ นุรักษ์เข
16. ผศ.ปาหนัน บุญหลง
17. ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์
18. พ.ต.อ.(หญิง) ดร. เริงจิตร กลันทปุระ

 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาพยาบาลศาสตร์