สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิเทศศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิเทศศาสตร์
1. ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย
2. ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต
3. ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมสุข
4. รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง
5. ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช
6. ดร.สุเทพ เดชะชีพ
7. รศ.จริยา สมประสงค์
8. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
9. รศ.กมล ฉายาวัฒนะ
10. รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
11. ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
12. ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ
13. รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
 
You are here: Home ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขานิเทศศาสตร์